عـاشـق روزهــــــــــــایی هستـم

که مهـــــربان میـــــشـــوی . . .

حتـــی اگـــــــــــر نفهـــــــــــمم چرا !!