راه می روم روی برف هایی

که از دیشب باریده است ...

اشک هایم صورتم را داغ می کند ...


خوبی برف این است که

هر کس چهره ی سرخ مرا ببیند ،

می گوید :


هوا بیرون خیلی سرد بود ؟؟