خدایا….این سرنوشتی که برام بافتی،

قسمت یقش یه خورده تنگه،

قربون دستت شلش کن،

دارم خفه میشم