مرگت درست از لحظه ایی آغاز می شود

که در برابر آن چه مهم است ،

سکوت می کنی...

و من الان مردم.......