چشم ها را بستم ...


آرزویم تو شدی فکر رفتن کردم ...


سمت و سویم تو شدی


تا که لب وا کردم ...


گفتگویم تو شدی........