شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش


که تا یکدم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش