هرگز فراموش نکن :

اونی که زود میرنجه ؛ زود میره زودم بر میگرده !

اما .... اونی که دیر میرنجه ؛

دیر میره اما .... دیگه بر نمی گرده ... !!!