وقتی خداحافظی میکنیم

چــه انـرژی عـظیـمی مـی خواهـد

کـنترل اولین قـطره اشک بـرای نـچکیـدن...