دیشب که باران آمد،

میخواستم سراغت را بگیرم

اما خوب میدانستم باز هم که پیدایت کنم،

زیر چتر دیگرانی....