می گویند قسمت نیست حکمت است...؟

خدایا من معنی قسمت و حکمت را نمی دانم

اما تو معنی طاقت را می دانی !!!

مگـــــر نـــــــه؟؟؟