گاهی میتوان همه زندگی را در آغوش گرفـت....

کافی است تمام زندگی ات یک آدم باشد .