اگه

بهت بگن ازتموم

چیزهایی که داری یکی

روباید انتخاب کنی تو

 چیرو انتخاب میکنی؟

 

چقدر بده که نمیتونم تورو انتخاب کنم...

چون ندارمت و این انتخاب فقط بین دارائی هاست