دورها هستم

مرا میخوانی

کنارت هستم

مرا میخوانی

درونت هستم

مرا میخوانی

درونم هستی

مرا فریاد میکنی...