کاش میدانستم چیست

آنچه از چشم تو

تا عمق وجودم جاریست