و مرا فریاد کن ای هم نفس

 

این منم آواره ی فریاد تو

 

این فضا با بوی تو آغشته است

 

آسمانم پر شده از یاد تو