هـــر کــــه دلارام دیــــد از دلــش آرام رفت


چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت...