شخصیت خودت را برای کسی تشریح نکن


چون کسی که تو را دوست داشته باشد

به آن توضیحات نیازی ندارد


و کسی که از تو بدش بیاید،

باور نمی کند..