از "او"های شعرهای قبلی ام نترس


"او" که کسی نبوده!!!


او تو بودی


وقتی هنوز نیامده بودی.