جـــای خــــالی نبــودنت


میکوبـــد بر دلـــم


اگــر نیـــایـــی


همین روزها


ویــرانــــه میــــشود


این دل تنــــگ منتــــــــظر....