سعی نکن متفاوت باشی...


فقط خوب باش...


خوب بودن به اندازه کافی متفاوت هست...