امشب ز رسم عاشقی یادی ز یاران میکنم

در غربتی تاریک و سرد،از غم حکایت میکنم

امشب وجودم خسته است،از سردی دلهای سرد

آیا تو هم در یاد من هستی در این شبهای درد؟