ترکــت می کنم


تا هر سـه راحت شویم


من ، تـو ، رقـــیبم


مـن از قید تو


او از قید من


و تـــــو از قید خیــانت !!!