وقتـــی گیــج میشـــدم

بـه کلـــمات پنـــاه میبــردم

امـــان از امــروز کــــه

کلمــات خودشـــان هم گیــج شـــده اند