زندگی شاید همین باشد ....

یک فریب ساده کوچک .

آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را ،

جز برای او و جز با اونمیخواهی !

من گمانم زندگی باید همین باشد ......