هر چه از دست میرود بگذار برود...

چیزی که به التماس آلوده باشد

نمی خواهم هر چه باشد .....

حتی زندگی