"تو" صبح باش...

من تمام شب های تاریخ را تاب می آورم ...