از تــو حــرکــت ...

از خــدا ؛

چــالــه چــولــه و دســت انــداز و پیــچ خطــرنــاک ... !