اینجا زمین است.

رسم آدم هایش عجیب است!


اینجا گم که مى شوى


به جاى اینکه دنبالت بگردند

فراموشت مى کنند