یلدای همه اونائی که شادن.....

اونائی که غمگینن.......

همه اونائی که هستن و نیستن.....

مبارک