سـلامتی کسی که بــراش اشکــــــ ریـختـم و رفــــت


واسـه رفیقاش تعـریفــــ کــــرد و خـنـدیــــــد . . .