گاهی میتوان برای کسی که دوسش داریم

چند سطر سکوت یادگاری بذاریم

تا هر وقت دلمان برایش تنگ شد

انطوری که دوس داریم معنی کنیم