در آغوشت


ورد میخوانم زیر لب


و خدا را صدا میزنم.


آنقدر صدا میزنم که بگویی:


جان دلم!