کجا رفتی؟


ان هم بی من!


من بی اغوشت چه کنم؟


طمع لبانت،گرمی اغوشت


بیا هوای نفسم باش