هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست

که یک نفر احساست رو بفهمه


بدون اینکه بخوای به زور بهش حالی کنی