یادم نمیکنی


و ز یادم نمیروی


یادت بخیر


یار فراموش کار من...