گاهی وقتها ،


زندگی تمام حواسشو جمع میکنه


تا ببینه تو چی دوست داری

تا درست همونو ازت بگیره........