تازه گیها احساس می کنم


همه چی داره تموم می شه


انگار دارم تموم می شم ...

نقطه بذارید ! برید سر خط


باید یه نفر دیگه متولد بشه !!