باران باش بر آنانی که دلت را شکستند


دعا کن برای آنها که نفرینت کردند


و بمان ...

برای کسی که دوستت دارد !