برایت می نویسم :

دوستت دارم ....

نگو که تکراریست ؛

شاید ....

روزی رسد که هرگز تکرار نشود ... !!!