خدایا تو که تو گوشات هدفون گذاشتی

نمیشنوی ما چی میگیم.

حداقل بگو چی گوش میدی!؟