آن یک یوسفی هم

که برگشت به کنعانش یک استثنا بود......

تو غمت را بخور...