چطور عاشق شدی؟


یه بار لبخند زد، بقیه اش یادم نمیاد