خنده بر لب میزنم تا کس نداند درد دل


ور نه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت