دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد


به زیر آن درختی رو که او گلهای تـــر داردبنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مســــــــتان


میان صخــــــــره و خارا اثر دارد اثـــــــــر دارد