کدام واقعی تریم؟


تو که در خیال من زندگی می کنی،


یا من


که در خیال تو مرده ام؟


تو


بی گمان


واقعی ترین خیال منی...