از سوختن هر چیزى،

خاکستر به جا میماند...


ولى از سوختن زندگى،

خاطره