خداجون


مارو که به خاطر سیب از بهشت انداختی بیرون


به خاطر اب انگورم میخوای بندازیمون جهنم


جان فرشته هات بگو تو با ما مشکل داری


یا با میوه ها