شوهر : اگه بفهمی یه روزی

من با صمیمی ترین دوستت بودم

چه فکری میکنی؟

زن : فکر میکنم تو همجنس بازی