بعضی زخمهاروباید درمان کنی

تابتونی به راهت ادامه بدی...

بعضی زخمها باید باقی بمونه

تاهیچ وقت راهت رو گم نکنی.