قدیما به کسی که به پات می نشست

می گفتن "وفادار"

الان می گن "ســیـــــریــــش...."